Saturday, June 6, 2009

گزارش تجمع دانشجويان محروم از تحصيل وستاره دار در برابر وزارت علوم

شنبه 16 خرداد 1387، جمعی از دانشجويان محروم از تحصيل اعم از ستاره دار، تعليقی و اخراجی... به نشان اعتراض به دروغگوئی احمدی نژاد، در برابر وزارت علوم تجمع کردند. دانشجويان که پلاکاردهائی با عنوان "آقای رئيس جمهور، دروغ چرا؟؟"،" آقای احمدی نژاد، من يک ستاره دارم"، "تحصيل حق انسانی ماست"، " 6 ترم تعليق، به کدامين گناه؟؟"، "سهام عدالت دانشجو، سه ستاره"،" دانشجويان زندانی از حق تحصيل محرومند" و ... در دست داشتند، سه ستاره به صورت نمادين بر سينه خويش نصب کرده بودند. اين تجمع در حالی آغاز شد که بسياری از خبرنگاران داخلی و خارجی از جملهunited press , france tv, nation , press tv اين تجمع را پوشش می دادند. دانشجويان که طبق قرار قبلی رأس ساعت 10 در برابر ساختمان وزارت علوم در شهرک غرب گرد هم آمده بودند، ابتدائأ تجمع را با خواندن سرود يار دبستانی آغاز کردند. سپس با سر دادن شعار" احمدی نژاد: دروغگو، ما همه ستاره داريم" و "رئيس جمهور دروغگو، نمی خوايم، نمی خوايم" .... اعتراض خويش را به سخنان وی اعلام نموده و خواهان بازگشت به دانشگاه شدند! در ادامه و در حاليکه خبرنگاران در حال تهيه گزارش از دانشجويان محروم از تحصيل بودند، چند تن از افسران نيروی انتظامی به آنان نزديک شده و با ممانعت از تهيه خبر آنان را به داخل ساختمان وزارت علوم برده و پس از نيم ساعت آنان را متفرق نمودند. اين در حالی است که از سرنوشن ميلاد ابراهيميان از فعالين حقوق بشری که در ميان اين خبرنگاران حضور داشت، هنوز خبری در دست نيست و شواهد امر حکايت از بازداشت احتمالی وی می دهد. پايان تجمع که با حضور محرومين از تحصيل بر روی پله های ساختمان وزارت علوم بود با برخورد نيروی انتظامی و درگيری آنان با متحصنين همراه بود، نيروی انتظامی که تلاش می کرد با هل دادن دانشجويان و فحاشی نسبت آنان ، از روبروی درب ساختمان وزارت علوم متفرقشان کند، با مقاومت دانشجويان روبرو گشتند. در پايان، اين تجمع پس از يک ساعت، با همخوانی سرود يار دبستانی به پايان رسيد.

لازم به تذکر است که زاهدی وزير علوم دولت نهم، چندی پيش وجود دانشجويان ستاره دار را تکذيب نموده بود و احمدی نژاد نيز در مناظره تلوزيونی در اظهاراتی وقيحانه ، ستاره دار ها را متعلق به دوران وزارت معين و رياست جمهوری خاتمی ذکر کرده بود که در دولت وی اين مسئله حل شده است! شورای دفاع از حق تحصيل چندی پيش گزارشی از 60 دانشجوی ستاره دار شناسائی شده، منتشر کرد که 57 تن از آنان متعلق به دوران رياست جمهوری احمدی نژادند. ازسوئی در طی اين 4 سال اخير، بيش از 800 حکم انضباطی تعليق برای فعالين دانشجوئی صادر شده که سهم بعضی از دانشجويان 6 ترم تعليق و لاجرم اخراج بوده است! تعدادی از دانشجويان فعال نيز که بازداشت شده و حبس های طولانی مدت را پشت سر گذاشته اند، پس از آزادی با عدم تمديد سنوات تحصيلی و لاجرم اخراج از دانشگاه روبرو شده اند.

فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
16 خرداد 1388 برابر با 6 ژون 2008
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

No comments: