Saturday, January 31, 2009

حمايت بيش از ۵۰ انجمن اسلامی از دفتر تحکيم وحدت


سراپا اگر زرد و پژمرده‌ايم‌، ‌ولی دل به پاييز نسپرده‌ايم‌
چو گلدان خالی لب پنجره‌، پر از خاطرات ترک خورده‌ايم‌

در حالی که فشارها از هر سو بر نهادهای مدنی در حال فزونی است، مانند هميشه در چندين سال اخير، اين تشکل های منتقد دانشجويی هستند که آماج تير بلا قرار گرفته اند. در روند برخورد با انجمن های اسلامی، مسئولين انتصابی دانشگاه علوم پزشکی شيراز با زير پا گذاشتن کليه اصول مصرح قانونی و اخلاقی انجمن اسلامی دانشکده پزشکی را يک شبه به تعدادی انگشت شمار که همراه با مديريت دانشگاه و دولت بودند، سپردند. همچنين مسئولين دانشگاه تربيت معلم تبريز نيز در اقدامی خلاف قانون با حمله به دفتر انجمن اسلامی اين دانشگاه اقدام به ضبط اموال اين انجمن نموده اند. انجمن اسلامی خواجه نصير نيز در شرايط فعلی تحت فشارهای فراوان و مشابهی قرار دارد. همچنين سير برخورد در ديگر دانشگاه ها نيز در اين مدت شدت يافته است. تنها در يک ماه گذشته و هم زمان با شروع تعطيلی دانشگاه ها نزديک به ۱۵۰ نفر از دانشجويان به کميته های انضباطی احضار شده اند، مجموعا ۴۰ ترم محروميت از تحصيل برای دانشجويان صادر شده است، ۱۱ نشريه دانشجويی توقيف شده اند، در مجموع ۷ سال حبس برای فعالين دانشجويی توسط محاکم قضايی صادر شده و ۴ نفر از اساتيد دانشگاه ها به صورت اجباری بازنشسته شده اند. در نهايت نيز شاهد صدور حکم حبس تعزيزی به صورت غيابی برای علی نيکونسبتی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به علت اعتراض به تعرض برخی از مسئولان به دختران دانشجو و ستاره دار شدن دانشجويان هستيم

در همين راستا از ابتدای سال تحصيلی جاری و پس از نااميدی اصحاب قدرت از خاموش کردن شعله پرفروغ جنبش دانشجويی از طريق برخوردهای قهری و بازداشت های سريالی، اين بار شيوه ای جديد از برخود با دانشجويان، با همکاری رسانه های همسو با دولت آغاز شد و اقتدارگرايان اين بار شيوه جنگ مجازی و رسانه ای را برگزيدند. با توجه به محدوديت گسترده رسانه های مستقل در داخل ايران پيش بينی آن ها اين بود اين جنگ رسانه ای به ضرر دانشجويان تمام خواهد شد. در همين زمينه ديگر نهادهای دولت هم به ياری اين بازی شتافته و با تعطيلی روزنامه کارگزاران و فشار روزافزون بر اندک رسانه های مستقل باقی مانده به صورت جدی مانع از اين شدند که صدای حق خواهی دانشجويان به گوش مردم برسد. تا اصحاب قدرت با سوء استفاده از بی پناهی رسانه ای به وجود آمده، بغض ها و کينه های انباشته شده و فروخفته خود از دانشجويان در طول سه سال و نيم گذشته را با خيالی آسوده بر سر آن ها خالی کنند. همان گونه که در حکم صادره برای مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت آمده است، به نظر می رسد مواضع روشنگرانه اتحاديه انجمن های اسلامی در خصوص دانشجويان ستاره دار، اعمال منافی عفت برخی از مسئولين انتصابی در دانشگاه ها و... دليلی بر فشارهای وارده بر اين اتحاديه است

فشارها بر جنبش دانشجويی در ماه های گذشته به اوج خودت در چند سال اخير رسيده است. دولت حقوق مسلم دانشجويان، از جمله حق تحصيل، حق داشتن تشکل های مستقل، حق فعاليت آزاد و منتقدانه در دانشگاه و... را به گروگان گرفته است تا دانشجويان را به انقياد، تبعيت محض و حتی مجيزگويی دولت وادارد. انجمن های اسلامی دانشجويان امروز در کليه دانشگاه ها تحت فشارند که يا به آرمان های بلند و ياران شجاع خود پشت کنند و با حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر در به دار آويختن حلاج حقگوی جنبش دانشجويی همراهی کنند يا اين که تشکل آزاديخواه خود را به خوان يغمای دولت بسپارند. اما کيست که نداند پس از جدا شدن هر رود از دريای بی کران جنبش دانشجويی به راحتی می توان مقابل آن سدی به بلندای جاهليت، سرکوبگری و بی اخلاقی بنا کرد و از پيش رفتن اين چشمه های زلال جلوگيری کرد.

انجمن های اسلامی دانشجويان امضاکننده اين نامه ضمن اعتراض شديد به روند در پيش گرفته شده توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت در فشار بر مديران دانشگاه ها برای محدوديت هر چه بيشتر تشکل های دانشجويی، پشت کردن به کليت جنبش دانشجويی ايران را خيالی باطل و زاييده توهم اقتدارگرايان می دانند. ما به هيچ عنوان دفتر تحکيم وحدت ساخته و پرداخته دست دولت را نمی پذيريم و همچنان اتحاديه اصيل، آزاديخواه و مستقل انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) را به رسميت می شناسيم، حتی اگر اين انجمن ها و اين اتحاديه از سوی دولت به رسميت شناخته نشوند. به وزارت علوم و وزارت بهداشت نيز توصيه می کنيم به جای آن که از يک طيف جعلی و ساخته دست خود حمايت کنند، بهتر است اين حق را برای انجمن های اسلامی قايل شوند که آن ها خود اتحاديه متبوعشان را تعيين کنند، همان گونه که در سال ۱۳۸۱ با نظرسنجی که انجام شد انجمن ها حمايت قاطع خود را از طيف واقعی دفتر تحکيم وحدت اعلام کردند

در پايان از وزارت علوم و وزارت بهداشت درخواست می کنيم طبق قوانين دانشگاهی و آيين نامه تشکل های دانشجويی به شکايت دفتر تحکيم وحدت رسيدگی کنند. همچنين از مراجع قضايی می خواهيم به شکايت اين اتحاديه نسبت به تخلف هيئت نظارت وزارتين در صدور اطلاعيه ای بر خلاف آيين نامه تشکل های دانشجويی در اسرع وقت رسيدگی نمايند

‌اگر داغ دل بود ما ديده‌ايم‌، ‌اگر خون دل بود ما خورده‌ايم‌
اگر دل دليل است آورده‌ايم‌، اگر داغ شرط است ما برده‌ايم‌
اگر دشنه دشمنان گردنيم، ‌اگر خنجر دوستان گُرده‌ايم
‌گواهی بخواهيد اينک گواه‌: ‌همين زخمهايی که نشمرده‌ايم‌

۱- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير
۲- انجمن اسلامی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران
۳- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی
۴- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير
۵- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران
۶- انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده علوم اقتصادی
۷- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد-واحد کرج
۸- کانون دانشجويان مسلمان دانشگاه آزاد-تهران مرکز
۹- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز
۱۰- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز
۱۱- انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده فنی باهنر شيراز
۱۲- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شاهرود
۱۳- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار
۱۴- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گيلان
۱۵- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
۱۶- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تبريز
۱۷- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه
۱۸- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان
۱۹- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۲۰- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۲۱- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
۲۲- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۲۳- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان
۲۴- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل
۲۵- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران
۲۶- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۷- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان
۲۸- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مهاجر اصفهان
۲۹- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيدرجايی
۳۰- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شيراز
۳۱- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
۳۲- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد
۳۳- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان
۳۴- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام
۳۵- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۳۶- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه
۳۷- انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده مهندسی نفت شهيدتندگويان آبادان
۳۸- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رامين اهواز
۳۹- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيدچمران اهواز
۴۰- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه کردستان
۴۱- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه لرستان
۴۲- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهرکرد
۴۳- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اراک
۴۴- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بيرجند
۴۵- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه دامغان
۴۶- مجمع اسلامی دانشجويان دانشگاه سمنان
۴۷- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۸- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۴۹- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شريف
۵۰- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ساری
۵۱- انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم


No comments: