Wednesday, April 29, 2009

آزادی برای فعالين و اتحاديه های کارگری در ايران


قطعنامه مشترک اتحاديه های بين المللی کارگری، سایت سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه


اول ماه می ٢٠٠٩ و آزادی برای فعالان دربند اتحاديه ھای کارگری در ايران

بيش از صد سال است که کارگران و اتحاديه ھايشان در سرتاسر جھان اول ماه می، روز جھانی کارگر را جشن می گيرند. اول ماه می روزی است که کارگران پايبندی شان را برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی به صورت جھانی به نمايش می گذارند. اول ماه می از زمان برگزاری اولين روز جھانی کارگر در سال ١٨٩٠ ، به سبب وجود حکومت ھايی که ھنوز اجتماعات غير رسمی را در اول ماه می ممنوع می کنند، نه تنھا در تجمعات عمومی، بلکه در زندان ھا نيز جشن گرفته شده است

ايران يک چنين کشوری است. سال ھاست که تلاش کارگران برای برگزاری تظاھرات عمومی اول ماه مه با حملات پی در پی، ضرب و شتم و حبس و زندان روبرو بوده است. در دو سال گذشته، کارگران و طرفداران حقوق زحمتکشان، به دنبال سازماندھی تجمعات اول ماه مه به شلاق خوردن در انظار عمومی محکوم شده اند.

محمود صالحی، رھبر اتحاديه مستقل خبازان در کردستان ايران، به جرم تلاش برای برگزاری تظاھراتی در اول ماه مه ٢٠٠٤ ، به مدت يک سال در زندان بسر برد. تشکلات خانه‍ی کارگر و يا شوراھای اسلامی کار که از حمايت دولت برخوردارند، مراسم رسمی جشن ساليانه‍ی اول ماه می براه می اندازند و اين مراسم را برای کارگران به شکلی طراحی می کنند تا در آن به جای پرداختن به مسائل واقعی ای که کارگران با آنھا مواجه اند به صحبت در مورد مسائلی پرداخته شود که دولتمردان خواھان شنيدن آنھا ھستند. اما اتحاديه ھای آزاد کارگری در ايران غيرقانونی اند و ھمواره از شرکت فعالان اتحاديه ھای مستقل کارگری در اين مراسم جلوگيری بعمل
آمده است

سرکوب اتحاديه ھای کارگری در ايران

بطور محض، اتحاديه ھای کارگری در ايران تنھا بخاطر جشن گرفتن اول ماه می نيست که مورد تھاجم قرار می گيرند. ھرگونه گرايشی به اتحاديه مستقل کارگری با دورنمای سرکوب مواجه است.

در ژوئيه ٢٠٠٨ ، پنج ھزار کارگر شرکت نيشکر ھفت تپه در شھر جنوبی شوش، پس از ٤٦ روز اعتصاب بخاطر شش ماه حقوق عقب افتاده شان، يک اتحاديه مستقل کارگری تشکيل دادند. در بيستم دسامبر، پنج تن از رھبران انتخابی اين اتحاديه به جرم" به خطر انداختن امنيت ملی" و" تبليغات ضددولتی" در ارتباط با اعتصاب و تشکيل اتحاديه، متھم شدند. بدنبال استقبال اندک از انتخابات ٢٤ فوريه ٢٠٠٩ برای شورای اسلامی کار در ھفت تپه، کارکنان اتحاديه از جمله "علی نجاتی" رئيس اتحاديه ی ھفت تپه مجددا دستگير شدند. در نتيجه ی فشار ھمکاران و فعالان اتحاديه ھای کارگری در سرتاسر جھان علی نجاتی پس از ٤٥ روز بازداشت -٣٣ روز آن در سلول انفرادی، به قيد وثيقه آزاد شد. در چھاردھم مارچ، علی نجاتی و چھار تن ديگر از رھبران سنديکای کارگران ھفت تپه به يک سال زندان محکوم شدند.

ھم اکنون منصور اسالو و ابراھيم مددی، رھبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، صرفا به خاطر فعاليت ھای اتحاديه ای شان، در حال

سپری کردن بترتيب: پنج سال و سه و نيم سال حکم زندان می باشند. در سومين دوره ی زندان اسالو برخوردھای ناگواری با وی شده و از مداوای ضروری برای سلامتی وی سر باز زده شده است. درست قبل از تأسيس اتحاديه ھا در سال ٢٠٠٥ ، فعالانی از جمله اسالو بشدت از جانب اوباشان و اعضای ارگان ھای مورد حمايت دولت مورد حمله واقع شدند. برخی از کارگران در پی حمايت از عملکردھای اتحاديه به شکل غير عادلانه ای ھمچنان از کار برکنار مانده اند. فرزاد کمانگر، معلم و فعال اتحاديه که از جولای ٢٠٠٦ در بازداشت بسر می برد، در فوريه ٢٠٠٨ به مجازات مرگ محکوم و به زندان مشھور اوين در تھران منتقل شد.
ھمه فعالان اتحاديه ای ايران که صرفا بخاطر فعاليت ھای مشروع و مسالمت آميزشان ھم اکنون در زندان بسر می برند بايد فورا آزاد شده و اتھامات عليه آنھايی که با خطر زندان مواجه اند بدون ھيچ قيد و شرطی پس گرفته شود

اول ماه می امسال افراد و سازمانھا در داخل و خارج از ايران، برای آزادی اين رھبران کارگری زندانی که برای ارتقاء حقوق اوليه اتحاديه ھای کارگری در ايران و کارگران و حقوق بشر در سطح جھان مبارزه می کنند دست به کارزار زده اند.
دولت ايران قبل از اول ماه می ٢٠٠٩ و احتمالا انتخابات رياست جمھوری در جون، در حال شدت بخشيدن به سرکوب ھای خود عليه اتحاديه ھای مستقل کارگری می باشد

ھم چنان که ما در آستانه ی اول ماه می ٢٠٠٩ می باشيم، سازمان آموزش جھانی (ايی.آی)، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف)، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگری (آی.تی. يو. سی)، و اتحاديه بين المللی کارگران صنايع مواد غذايی، کشاورزی و خدمات (آی يو اف) ھم پيمان مجددا مايلند که توجه جوامع بين المللی را به مبارزه ی مشترکمان در حمايت از حقوق پايه ای کارگر و اتحاديه کارگری در ايران جلب نمايند. حق تشکل کارگران، قرادادھای دسته جمعی با کارفرمايان و حق اعتصاب ھم چنان که در کنوانسيون ھای آی.ال.او مورد تجليل واقع شده، حقوق لازم و لاينفک انسانی اند. کارگران ايران بايد آزاد باشند تا حقوقی را که کارگران در ھر مکانی شايسته ی برخورداری از آنند را تجربه کنند. ما مقامات را فرا می خوانيم تا به کارگران در ايران اجازه دھند آزادانه برای جشن گرفتن روز کارگر به خواھران و برادرانشان در گوشه و کنار جھان بپيوندند، و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط منصور اسالو، ابراھيم مددی، فرزاد کمانگر و کليه زندانيان ديگری ھستيم که در حال حاضر بخاطر کوشش برای بھره مندی از حقوق پايه ای شان به عنوان کارگران و فعالان اتحاديه ھا يا در زندان بسر می برند و يا با خطر زندانی شدن مواجه اند

٢٧ آوريل ٢٠٠٩

اتحاديه بين المللی کارگران صنايع مواد غذايی، کشاورزی و خدمات (آی. يو. اف)
سازمان آموزش جھانی (ايی. آی)
فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل (آی. تی. اف)
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگری (آی. تی. يو. سی

No comments: