Friday, April 17, 2009

افزايش فشار بر زندانيان؛ نگهداری اجباری زندانيان در سرما

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، تهران پنح شنبه ۲۷ فروردين ۸۸ - بر اساس گزارشات دريافتی از داخل زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت)، مقامات زندان در تاريخ ۲۴ فروردين ماه امسال، در حالی که هوا به شدت سرد و غير قابل تحمل بود و بارش باران و برف جريان داشت، همه زندانيان سياسی و غير سياسی را در قسمت هواخوری زندان به اجبار ساعت ها نگه داشتند. اين اقدام مبهم مقامات زندان که هنوز در اين باره پاسخی به زندانيان معترض نداده اند، موجب سرما خوردگی و بيماری عده ای از زندانيان شده است

به گفته تعدادی از زندانيان اين زندان، در اين اوضا ع تعدادی از زندانيان سياسی که مجال پوشيدن کفش يا دمپايی را نيافتند به دستور افسر نگهبان وقت و مسئولين امنيتی زندان( از جمله کرمانی) با پای برهنه روی آسفالت هوا خوری زندان نگه داشته شدند و به وضعيت سلامتی و ميزان مقاومت بدن آنها در مقابل سرمای شديد اعتنايی نشد.

بعد از وقوع قتل های مشکوک از جمله مرگ نا متعارف زندانی سياسی امير حسين حشمت ساران در زندان مذکور و همچنين اميدرضا مير صيافی در زندان اوين ، برخوردها و تعامل با زندانيان تحت الشعاع قرار گرفته و برای ايجاد رعب و وحشت آنها را با انواع و اقسام توهين ، تحقير و حتی ضرب و شتم مواجه می سازند. لازم به ذکر است که برخوردها نسبت به قبل با شدت عمل بيشتری تداوم يافته است به نحوی که با حملات ناگهانی به سلول ها، افراد محبوس را مورد آزار و اذيت قرار داده و با فحاشی های رکيک به آنان توهين می کنند تا آنجايی که حتی به پرده های داخل سلول ها هم که جزئی از بيت المال است رحم نکرده و آنها را پاره می کنند تا مرزبندی هايی که جهت رفاه حال زندانيان توسط پرده ها ايجاد می شود را بر هم بزنند.

چند نفر از زندانيان زندان رجائی شهر به کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی گزارش داده اند که مقامات زندان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا با اعمال فشارهای روانی به زندانيان، شرايط زندگی در اين زندان را سخت تر از پيش کنند. تا کنون عکس العمل هايی نسبت به اين نوع برخوردهای غير اخلاقی و و مغاير با قوانين سيستم قضايی جمهوری اسلامی و موازين بين المللی از طرف زندانيان صورت گرفته است.

تعدادی از زندانيان در تماسی با کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی گفته اند پس از آنکه مراتب اعتراض خود را به مسئولين زندان ابلاغ کردند و بی نتيجه ماند با مدير سازمان زندانها مکاتبه و تماس حاصل نمودند که اين اقدام هم تا کنون نتيجه ای در بر نداشته است.

علارغم اينکه در طبقه بندی سازمان زندان های جمهوری اسلامی زندان رجاوی شهر به نگهداری جرائم عمدی از قبيل قتل و شرارت اختصاص يافته اما ده ها زندانی سياس يدر اين زندان نگهداری می شوند.

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد حقوق انسانی و قانونی زندانيان را رعايت کند. اين کميته همچنين برای بهبود وضعيت زندانيان همه تلاش خود را انجام می دهد و در اين راه از نهادهای بين المللی نيز کمک می گيرد.

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، تهران
komitedefa@gmail.com

No comments: