Monday, February 9, 2009

عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه در سال 85

No comments: