Saturday, February 14, 2009

بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص سياست‌های اجتماعی و اقتصادی

به نام خدا

هموطنان عزيز

سياست‌های نامناسب اجتماعی و اقتصادی و عدم برنامه ريزی برای توسعه انسانی هر روز فقر و فلاکت مردم را بيشتر کرده است و علی رغم آمار های متناقض مسؤلان دولتی، کارشناسان ۱۰ تا ۱۵ ميليون نفر از مردم را زير خط فقر شديد و مطلق می دانند. فقر شديد و پيامدهای اجتماعی آن، اينک بحران نگران کننده جامعه ايرانی است که نقض فاحش حقوق بشر است

کانون مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی از رنج و مرارت مردم، اعتقاد دارد پذيرش پديده فقردر جامعه ايران يک واقعيت است که با برنامه ريزی و اتخاذ سياست‌های مناسب اجتماعی قابل کنترل است

انکار مسؤلان جمهوری اسلامی ايران و اخبار متناقض در باره فقر شديد، خط فقر و مشکلات مردم در کشور ثروتمند ايران تاسف بار است و اين سؤال را مطرح می سازد که آيا مسؤلان و کارگزاران جمهوری اسلامی ايران می توانند با حقوقی که به کارگران، معلمان و کارکنان دولت پرداخت می شود، زندگی کنند؟


کانون مدافعان حقوق بشر
۲۶/۱۱/۸۷۱۳

No comments: