Saturday, November 15, 2008

كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعیت منصور اسالو

بیانیه


اصول را از یاد نبریم


از هنگامی که وجدان بشری دریافت که رعایت حیثیت و کرامت انسانی ، باید سرلوحه هر اقدام و هر گام باشد ، معاهدات بین المللی و تصمیمات مجامع جهانی بر این گرایش پای فشردند.

جای نگرانی است در شرایطی که این اصول و بایدهای غیر قابل انکار ، در مدونه ها و قوانین فهرست کتاب نظام حقوقی ما به چشم می خورد ، در عمل کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

وضعیت اسف بار منصور اسالو در زندان بویژه رعایت احوال بیمار او ایجاب می کند که مدیریت زندان با توجه به صراحت قانون زندانها تسهیلات مناسبی جهت مداوای چشم ، معالجه کلیه و تمهید یک معالجه مستمر و مفید را تعبیه دارد . در هیچ نگرش انسانی اتهام زندانی عامل آن نخواهد بود که متهم از بهداشت، امنیت و سلامت برخوردار نباشد.

کانون مدافعان حقوق بشر
25/ 8/1387

No comments: