Tuesday, November 18, 2008

محصولی وزیر کشور شد

در آستانه رفتن سردار محصولی در کنار رئیس جمهور مدافع او به مجلس 12 سئوال در مطبوعات و سایت های داخل کشور پیرامون صلاحیت و سوابق وزیر پیشنهادی مطرح شده که می خوانید:


1- آقای محصولی در دوسال گذشته چقدر وام گرفته اند؟

2- وزیر معرفی شده در سال گذشته چقدر مالیات پرداخت نموده اند؟

3- ایشان در معاملات نفتی کشور چه نقشی داشته اند؟

4- دارایی های آقای محصولی چقدر است؟

5- آیا پسر رئیس جمهور استخر آقای محصولی را دیده اند؟

6- چه شرکتهایی متعلق به فرد منتخب رئیس جمهور است و یا ایشان سهام دار چه شرکت هایی هستند؟

7- قرا است شرکت های آقای محصولی را در صورت وزیر شدن او چه کسی یا چه کسانی اداره کنند؟

8- چرا رسانه های اصول گرا اعم از روزنامه و سایت و خبر گزاری ها تصویر محل کار /زندگی و...او را نشان نمی دهند؟

9- تکلیف قراردادهای شرکت های آقای محصولی با دولت پس از وزیر شدن او چیست؟

10- چرا مدافعان ساده زیستی و سردمداران سابق مبارزه به خصوص کیهان در این ارتباط سکوت اختیار کرده است؟

-11 ایشان گزارش دهند در ده سال اخیر میزان و چگونگی افزایش سرمایه شان چقدر و چگونه بوده است؟

12- نقش محصولی در صادرات و واردات ایران چیست؟
www.peiknet.com

No comments: